index_13
GIS : Geographic Information System

สำรวจและจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ให้มีความเหมาะสมในการจัดการในงานนั้นๆ เช่น ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อหารจัดการภาษี เป็นต้น

ดูรายละเอียด

index_14
Aerial Survey

การสำรวจทางอากาศ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ(Orthophoto) ข้อมูล point cloud และข้อมูลความสูงภูมิประเทศ (DEM,DTM) เป็นต้น

ดูรายละเอียด

index_15
Topoghaphic Survey

การสำรวจภูมิประเทศ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในงานศึกษาออกแบบพื้นที่โครงการต่างๆ เช่น การวางผังการก่อสร้าง การสำรวจวางแนวถนน เป็นต้น

ดูรายละเอียด

index_18
3D Scanner

การสำรวจพื้นผิวภูมิประเทศ อาคาร ด้วยการสแกนแสงเลเซอร์ ทำให้เกิดรูปทรงรูปแบบ 3 มิติ ใช้ในงานก่อสร้าง งานอนุรักษ์ สืบสวน เป็นต้น

ดูรายละเอียด

index_19
GNSS Survey

การสำรวจตำแหน่งบนพื้นที่โลกด้วยการรังวัดสัญญาณดาวเทียมแบบ GNSS ใช้ในการหาค่าตำแหน่งต่าง ๆในภูมิประเทศ โดยอ้างอิงกับพื้นโลก ในงานจัดทำหมุดหลักฐานอ้างอิง และจัดทำแผนที่ขนาดใหญ่

ดูรายละเอียด

index_20
Web Map Application

ระบบให้บริการข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายข้อมูลที่จะแสดงลงบนแผนที่นั้น รวมไปถึงข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ทางด้าน GIS เช่น ระบบแผนที่ภาษี ระบบบริหารจัดการน้ำท่วม เป็นต้น

ดูรายละเอียด

About Us

Laithai development เป็นทีมงานสำรวจชั้นนำ ดำเนินการสำรวจโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบโจทย์ตามเป้าหมายงานที่ต้องการความละเอียดถูกต้องของข้อมูลการสำรวจ กับผลงานที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Placeholder image

My Project

ผลงานของเรา

Contact

บริษัท ลายไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด 1095/303 ซอยเพชรเกษม63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel: +66 626702277
Email: laithai.dev@gmail.com
https://web.facebook.com/laithai.dev/

Placeholder image